หัวหน้าหน่วยวิจัย
                                  รองศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล                                            ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์   0-2218-5482  E-mail warawut.c@chula.ac.th
บุคลากรในหน่วยวิจัย
อาจารย์ ดร. ชมภูนุช กลิ่นวงษ์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโทรศัพท์  0-2218-5438 E-mail knutz2@hotmail.com
รองศาสตราจารย์ ทิฆัมพร ยงวณิชย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์  0-2218-5430 E-mail tikamporn.y@chula.ac.th
อาจารย์ ดร. อรทัย ชวาลภาฤทธ์ ภาควิชาวิศวกรรม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์  0-2218-5559  E-mail  mantana.o@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่ในหน่วยวิจัย
นิสิตในหน่วยวิจัย
ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
นางสาวชนิกา อื้อพานิช สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาวชินพร วงศ์วัฒนไพบูลย์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาวภาวดี บัวทอง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาววิทย์ชนา สารศิลป์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาววรรณพร วัฒน์สุนธร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาวสุขุมาล กิตติวิสาร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาวสุพัตรา เลิศศรีวงษ์ สาขาพันธุศาสตร์
นายเกียรติคุณ กานต์โกเมศ สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางสาวพัชราภรณ์ การงาน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาวจันทรัสม์ โคมเวียน สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางสาวภัทรพรรณ ธนพงศ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ดร. วราภรณ์ มลิลาศ นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก
นายวิษณุ สีโหน สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา ห้อง 109 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์: 02-218-5482 โทรสาร: 02-218-5482 E-mail: warawut.c@chula.ac..th
กิจกรรม

หน่วยปฎิบัติการวิจัยเชื้อเพลิงชีวภาพ ด้วยตัวเร่งชีวภาพ

BIofuels By Biocatalysts Research Unit