หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชื้อเพลิงชีวภาพ ด้วยตัวเร่งชีวภาพ

    ตัวเร่งชีวภาพ หรือไบโอคะตะลิสต์”  คือ เอนไซม์หรือจุลินทรีย์ที่มีความสามารถเร่งปฏิกิริยาทางเคมี นักวิทยาศาสตร์สามารถค้นหา คัดแยก และเลือกตัวเร่งชีวภาพตามคุณสมบัติที่ต้องการได้จากธรรมชาติเพื่อ ใช้ในการเร่งปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อผลิตสารชีวภาพ อาหาร รวมทั้งยาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งพบว่าจุลินทรีย์ ที่คัดแยกได้จากธรรมชาติมีขีดจำกัดในการนำไปใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยี ทางพันธุศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ให้มีคุณลักษณะที่ดีขึ้นตามต้องการ ในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในระดับอุตสาหกรรม
ติดต่อเรา ห้อง 109 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์: 02-218-5482 โทรสาร: 02-218-5482 E-mail: warawut.c@chula.ac.th
BIofuels By Biocatalysts Research Unit
กิจกรรม
 ผลงานตีพิมพ์ พ.ศ. 2550-2556
ความร่วมมือ
แหล่งเงินทุนวิจัย